Trang chủ / thử nghiệm

thử nghiệm

II. BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

BẢNG GIÁ THAM KHẢO DỊCH VỤ THUẾ TRỌN GÓI

STT

SỐ LƯỢNG HÓA ĐƠN,

CHỨNG TỪ/ THÁNG

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

DỊCH VỤ

THƯƠNG MẠI

XÂY DỰNG

SẢN XUẤT

1

Không phát sinh 400.000 400.000 600.000 600.000

2

Từ 01 đến 05 chứng từ  700.000 1.000.000 1.200.000 1.500.000

3

Từ 06 đến 10 chứng từ 900.000 1.300.000 1.500.000 1.800.000

4

Từ 11 đến 20 chứng từ 1.100.000 1.500.000 1.700.000 2.000.000

5

Từ 21 đến 30 chứng từ 1.300.000 1.800.000 2.000.000 2.300.000

6

Từ 31 đến 40 chứng từ 1.500.000 2.000.000 2.200.000 2.500.000

7

Từ 41 đến 50 chứng từ 1.700.000 2.200.000 2.400.000 2.700.000

8

Từ 51 chứng từ trở lên 1.900.000 – trở lên 2.500.000 – trở lên 2.700.000 – trở lên 3.000.000 – trở lên